πολιτική απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Αυτός ο δικτυακός τόπος λειτουργεί από τηνPERFETTI VAN MELLE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ (εφεξής "PVM").

Η PVM ενδιαφέρεται για το απόρρητό σας και δεσμεύεται να το προστατεύει.

Στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου εξηγείται ποια Προσωπικά Δεδομένα συλλέγονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία και με ποιο τρόπο από την PVM ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μπορείτε να βρείτε παρακάτω τα στοιχεία επικοινωνίας της PVM:

Όνομα: PERFETTI VAN MELLE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Διεύθυνση: ΠΕΝΤΕΛΗΣ 36 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΚ 175 64

Τηλέφωνο: 0030 210 9480366

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου DPO: pvmdpo@perfettivanmelle.com

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ως "Προσωπικά Δεδομένα" νοείται κάθε πληροφορία από την οποία μπορείτε να ταυτοποιηθείτε άμεσα ή έμμεσα.

Ανάλογα με τις υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο, η PVM μπορεί να επεξεργάζεται διαφορετικά είδη Προσωπικών Δεδομένων, όπως όνομα, διεύθυνση, ηλικία, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμό τηλεφώνου, αναγνωριστικά IP ή cookies κ.λπ.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ

Η PVM μπορεί να επεξεργάζεται τα Προσωπικά σας Δεδομένα για διάφορους σκοπούς, όπως:

Για να απαντήσουμε στις ερωτήσεις και τα παράπονά σας

Για τη διαχείριση της συμμετοχής σας σε διαγωνισμό/προώθηση

Για τη διαχείριση του λογαριασμού σας

Για τη διαχείριση της εγγραφής στο ενημερωτικό δελτίο

Για τη διαχείριση αίτησής σας για πρόσληψη

Για να βελτιώσουμε τα προϊόντα μας

Για τη σωστή λειτουργία του ιστοτόπου.

Ανάλογα με τους σκοπούς, η PVM θα επεξεργάζεται τα Προσωπικά σας Δεδομένα με βάση:

τη συγκατάθεσή σας: που δίνεται ρητά αφού προηγουμένως ενημερωθείτε.

συμβατική σχέση: δημιουργείται, για να παράσχεται κάτι που ζητάτε ρητά

νομική υποχρέωση: συμμόρφωση με συγκεκριμένους νόμους/κανονισμούς

έννομο συμφέρον της επιχείρησης PVM.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Η PVM δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητο των παιδιών.

Στον ιστότοπο ενδέχεται να βρείτε τμήματα που είναι προσβάσιμα, μόνο αν έχετε την ηλικιακή προϋπόθεση που αναφέρεται στο συγκεκριμένο τμήμα.

Όταν η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεση, η επεξεργασία αυτή είναι νόμιμη, μόνο εάν έχετε την απαραίτητη ηλικία για να την παραχωρήσετε. Αντιθέτως, σας υπενθυμίζουμε ότι η εν λόγω συγκατάθεση πρέπει να δοθεί ή να εγκριθεί από τους έχοντες τη γονική μέριμνα για εσάς.

Εάν είστε ανήλικος, θα πρέπει να επανεξετάσετε τους όρους της παρούσας πολιτικής απορρήτου με εκείνους που έχουν τη γονική ευθύνη, για να βεβαιωθείτε ότι τους κατανοείτε αμφότεροι. Αν και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τον προσδιορισμό της ηλικίας των χρηστών μας, ενδέχεται να διενεργούμε ελέγχους επαλήθευσης.

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Η διάρκεια διατήρησης των Προσωπικών Δεδομένων εξαρτάται από τον σκοπό της επεξεργασίας.

Η PVM θα διαγράψει τα Προσωπικά σας Δεδομένα, όταν δεν είναι πλέον απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες η PVM πρέπει να διατηρήσει Προσωπικά Δεδομένα, για να συμμορφωθεί με νομικές υποχρεώσεις. Για τις περιπτώσεις αυτές, θα βρείτε τα συγκεκριμένα κριτήρια διατήρησης στην ειδική ενημερωτική ανακοίνωση.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Τα Προσωπικά σας Δεδομένα μπορούν να κοινοποιηθούν ή να υποβληθούν σε επεξεργασία μόνο από πρόσωπα εξουσιοδοτημένα από την PVM ή από τρίτους που μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά και να τα επεξεργάζονται για λογαριασμό της PVM.

Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων θα γίνεται μόνο για τη συμμόρφωση με τον σκοπό της επεξεργασίας.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται η PVM ενδέχεται να διαβιβαστούν ή να κοινοποιηθούν σε άλλες εταιρείες του ομίλου PVM και σε τρίτους που υποστηρίζουν άμεσα τις δραστηριότητες της PVM και την ανάπτυξη του ιστοτόπου.

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι τα Προσωπικά σας Δεδομένα, ή μέρος αυτών, ενδέχεται να μεταφερθούν σε τρίτες χώρες όπου βρίσκονται οι προαναφερόμενοι Αποδέκτες.

Εάν αυτό είναι απαραίτητο, θα γίνει σε πλήρη συμμόρφωση με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

Να λάβετε από την PVM επιβεβαίωση σχετικά με το αν γίνεται ή όχι επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων που σας αφορούν.

Να ζητήσετε από την PVM να διορθώσει, να συμπληρώσει ή να ενημερώσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα

Να ζητήσετε από την PVM να ακυρώσει τα Προσωπικά σας Δεδομένα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση

Να ζητήσετε από την PVM να περιορίσει μερικώς ή ολικώς την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων

Να λάβετε τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο ή να ζητήσετε από την PVM να διαβιβάσει τα Προσωπικά Δεδομένα σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Να σταματήσετε ή να αποτρέψετε την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων από την PVM

Να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή ανά πάσα στιγμή

Να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή.

Εάν δεν είστε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενδέχεται να έχετε και άλλα δικαιώματα συμπληρωματικά προς τα προαναφερθέντα.

Μπορείτε να ασκήσετε αυτά τα δικαιώματα απευθύνοντας γραπτή ανακοίνωση στη διεύθυνσητης PVM ή αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση pvmdpo@perfettivanmelle.com υπόψη του Γραφείου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η PVM διατηρεί το δικαίωμα να επαληθεύει ανά πάσα στιγμή το αληθές των παρεχόμενων προσωπικών δεδομένων.

COOKIES

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies και άλλα αναγνωριστικά σύμφωνα με τις πληροφορίες που μπορείτε να βρείτε στην Πολιτική για τα cookies.

ενημέρωση της πολιτικής απορρήτου

Η PVM ελέγχει τακτικά τη δική της πολιτική απορρήτου και ασφάλειας και, εάν είναι απαραίτητο, την αναθεωρεί σύμφωνα με τις τροποποιήσεις που εισάγονται από το νόμο, τον οργανισμό ή που προκαλούνται από την τεχνολογική εξέλιξη. Υπενθυμίζουμε ότι διαβάζετε πάντα την τελευταία ενημερωμένη έκδοση