Νομική ειδοποίηση

Σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η PERFETTI VAN MELLE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ (στο εξής η «PVM») σας ενημερώνει ότι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (στο εξής «Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα») που παρέχονται μέσω της φόρμας επικοινωνίας στην PVM θα συλλέγονται και θα υπόκεινται σε επεξεργασία υπό τον έλεγχο της PVM σύμφωνα με τα εξής:

α. Στοιχεία επικοινωνίας υπευθύνου επεξεργασίας δεδομένων:

PERFETTI VAN MELLE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ

Διεύθυνση: ΠΕΝΤΕΛΗΣ 36 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΚ 175 64

Τηλέφωνο: +30 210 9480366

ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ / 122025907000

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: pvmdpo@perfettivanmelle.com

β. Σκοποί και νομιμότητα της επεξεργασίας

Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων είναι απαραίτητη για τη διαχείριση και την απάντηση της αίτησης που έχουμε λάβει από εσάς μέσω της φόρμας επικοινωνίας, τα οποία αποτελούν τη βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας. Για να διαχειριστούμε σωστά τα ανωτέρω, η PVM θα επεξεργάζεται τα Προσωπικά σας Δεδομένα στα οποία μπορεί επίσης να περιλαμβάνονται Ειδικές Κατηγορίες Προσωπικών Δεδομένων, όπως δεδομένα που αφορούν την υγεία, τη φυλετική ή εθνική καταγωγή, τη συμμετοχή σε συνδικάτα, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις.

Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων μπορεί να πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά και χειροκίνητα, βάσει λογικών κριτηρίων συμβατών και λειτουργικών προς τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγονται τα Προσωπικά Δεδομένα και πάντα σύμφωνα με τους ισχύοντες Νόμους Προστασίας Δεδομένων.

γ. Πεδίο εφαρμογής της κοινοποίησης και διαβίβασης δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα θα επεξεργάζονται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό της PVM ή από τρίτες εταιρείες (συμπεριλαμβανομένων άλλων εταιρειών του Ομίλου PVM), από οργανισμούς ή επαγγελματίες, οι οποίοι ως εκτελούντες την επεξεργασία ή ως νόμιμοι αποδέκτες, διενεργούν συγκεκριμένες δραστηριότητες επεξεργασίας ή παρέχουν υπηρεσίες συμπληρωματικές για τους ανωτέρω σκοπούς.

Τα προσωπικά δεδομένα δεν θα διαχέονται με οποιοδήποτε τρόπο.

δ. Διαβίβαση των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε τρίτη χώρα

Επίσης, για τη διαχείριση της αίτησής σας ή της ερώτησής σας, δύναται να είναι απαραίτητη η διαβίβαση ορισμένων Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σε τρίτες χώρες όπου βρίσκονται άλλες εταιρείες του ομίλου Perfetti Van Melle ή συνεργάτες της PVM.

ε. Περίοδος διατήρησης

Τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα διατηρούνται για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για τη διαχείριση του αιτήματος. Στη συνέχεια, τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα θα διατηρούνται μόνο για όσο διάστημα χρειαστεί για τη συμμόρφωση με νομοθετικές ρυθμίσεις που μπορεί να επιβάλλουν στην PVM την υποχρέωση να διατηρεί τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

ζ Δικαιώματα του υποκειμένου των δεδομένων

Η PVM σας ενημερώνει ότι έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα σας και τη διόρθωση ή τη διαγραφή τους, ή και τον περιορισμό ή άρνηση στην επεξεργασία τους, καθώς και το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων ή ανάκλησης της συναίνεσής σας, μέσω γραπτού αιτήματος προς την PVM, στη διεύθυνση PERFETTI VAN MELLE ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ, ΠΕΝΤΕΛΗΣ 36 ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΚ 175 64 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση pvmdpo@perfettivanmelle.com υπόψιν του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων.

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή. Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (τηλ:+30-2106475600 – email: contact@dpa.gr)

η Ακρίβεια των Δεδομένων και υποχρεωτικά πεδία

Στη φόρμα συλλογής δεδομένων, είναι απαραίτητο να συμπληρώσετε τα πεδία που επισημαίνονται ως «υποχρεωτικά». Σας υπενθυμίζουμε επίσης ότι είναι απαραίτητο να παρέχετε ακριβή και ενημερωμένα Προσωπικά Δεδομένα, ώστε οι πληροφορίες που περιέχονται στα αρχεία μας να είναι πάντα ενημερωμένες και χωρίς σφάλματα. Η μη συμπλήρωση, μερική ή εσφαλμένη συμπλήρωση των απαιτούμενων προσωπικών δεδομένων μπορεί να σημαίνει ότι η PVM δεν μπορεί να διαχειριστεί σωστά την αναφορά σας.